واحد فنی و مهندسی

page-map

واحد فنی و مهندسی

-واحد فنی مهندسی متشکل از بخش های: مکانیک، الکتریک، PM تعمیرات و نگهداری، دربندی و ساخت انواع قطعات مورد نیاز خطوط برای جلوگیری از ضایعات

about-1